tur-reglement


Tur-reglement for Båsmo & Ytteren skolekorps


Last ned tur-reglementet som PDF her.


Generelt:

• Korpset utpeker en leder for turen.

• Alle som deltar på turen, plikter å følge disse reglene i tillegg til turlederens beslutninger og anvisninger.

• Alle hjelper hverandre ved behov, for eksempel ved innkjøp, matlaging, inn- og utlasting av buss, bæring av utstyr, rydding og vasking osv.

• Ved en ev. nødssituasjon eller uventede hendelser skal korpset opptre i henhold til korpsets beredskapsplan.


Korpsmedlemmer:

• Korpsmedlemmene deles i grupper etter alder og nære vennskap. Gruppestørrelsen varierer med ungenes alder og behov for oppfølging.

• Hver gruppe har én primær reiseleder som har hovedansvar for gruppa.

• Medlemmene avtaler med sin reiseleder hvor de til enhver tid går og når man treffes igjen. Hvor fritt ungene går, avhenger av alder og hvor vi er – det er stor forskjell på en tiåring og en syttenåring, og på en tur til nærmeste bygd sammenlignet med en storby i utlandet.

• Barn og unge skal alltid være minst to i følge. Om tre stykker får gå uten reiseleder innen et avtalt område, har de et felles ansvar for hele tiden å holde gruppa samlet, sånn at ikke én blir alene.

• Korpsets ledelse sørger for at vi har tilgjengelig kontaktinformasjon til alle foresatte.

• Korpsets ledelse etterspør og samler inn informasjon om ev. sykdommer, medisinbruk eller andre tilstander vi bør kjenne til. Primærreiseleder har ansvar for nødvendig oppfølging.

• Kjennskap til sykdommer eller andre tilstander begrenses til bare de reiselederne som må vite om dette, men likevel ikke færre enn to. Vi praktiserer en absolutt taushetsplikt overfor andre korpsmedlemmer – det er den enkeltes private sak om han/hun vil at kameratene skal kjenne til slikt. Reiseleder skal legge til rette slik at sykdommer og andre tilstander kan håndteres mest mulig diskret.


Reiseledere:

• Voksne musikanter brukes som reiseledere for ungene, i tillegg har vi som regel med en eller flere ikkespillende reiseledere. Det er viktig at det finnes noen som ikke er bundet til korpsets opptreden som kan trå til om en person skulle få et illebefinnende eller lignende.

• Alle reiseledere og andre voksne som deltar på turen, skal vise gyldig politiattest. Korpsets ledelse skal sørge for at reiseledere søker om slik attest.

• På lengre turer skal det i gjennomsnitt ikke være over fire barn pr reiseleder – færre blant de yngste og flere blant de eldste.

• Turreglement og beredskapsplan skal være kjent av reiselederne før turen.

• Reiseledergruppa har et samlet, felles ansvar for korpsmedlemmene, men hver reiseleder har sin primærgruppe som de har hovedansvar for.

• Reiseleder er ikke nødvendigvis primærleder for egne barn. Det er viktig at både barn og foreldre er bevisste med hensyn til hvem som har hovedansvaret for den enkelte, for eksempel hvem barnet skal gi beskjeder til og gjøre avtaler med.

• Når vi overnatter i separate hus, for eksempel campinghytter, bor reiselederne sammen med sin primærgruppe. Unntak kan gjøres for de eldste ungdommene.


Alkoholbruk:

• Vi praktiserer et absolutt forbud mot å drikke alkohol på alle korpsets turer, og dette gjelder både korpsmedlemmer, reiseledere og andre som deltar på turen. Brudd på denne regelen kan medføre hjemsendelse og tap av tursubsidier fra korpset.

• Korpset aksepterer at personer over 18 (20) år kjøper alkohol i løpet av turen, for eksempel i form av taxfreekvoter når vi er på utenlandstur. Forutsetningen er at det man har kjøpt, ikke under noen omstendighet åpnes før turen er avsluttet.


Praktiske saker:

• Vi har opprop så ofte det er behov for det, eksempelvis hver gang vi på bussturer har gjort en stopp og skal starte igjen.

• Opprop gjennomføres ofte ved at turleder roper opp gruppa, og reiseleder teller opp og svarer på vegne av sin gruppe.

• Reiseleder har ansvar for å følge sin gruppe gjennom for eksempel av- og påstigning av tog, sikkerhetskontroll for fly, toll- og passkontroll osv.

• Reiseleder har ansvar for at ungene kommer i seng i rimelig tid avhengig av alder, dagens og neste dags program.

• Reiseleder har ansvar for å påse at alle i gruppa får i seg ordentlig mat med jevne mellomrom – bare is og brus er ikke tilstrekkelig gjennom hele dagen.

• Ved utenlandsturer tar reiseleder vare på passene til de yngre barna. Om ønskelig kan reiseleder også ha ansvaret for ungenes penger, ev. bankkort og lignende.Vedtatt på styremøte 9. november 2011

Revidert på styremøte 9. mai 2012


Ut på tur aldri sur!