vedtekter


Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps     (last ned som PDF)


§ 1 ORGANISASJON

Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden 1966 – 2006 var korpset delt i to separate korps, Båsmoen skolekorps og Ytteren skolekorps. Fra 19. april 2006 ble korpsene reorganisert som ett korps. Korpset er en videreføring av virksomheten til tidligere Båsmoen skolekorps og tidligere Ytteren skolekorps.


§ 2 FORMÅL

Båsmo & Ytteren skolekorps skal legge vekt på å utvikle de musikalske ferdighetene hos sine medlemmer i et inkluderende og rusfritt miljø. Musikkorpset skal først og fremst være et tilbud til barn og unge på nordsida av Ranfjorden.


§ 3 MEDLEMSKAP

a) Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

b) Inn- og utmeldinger skal være skriftlige. Medlemskap for personer som ikke er fylt 15 år, skal være undertegnet av foresatte.

c) Innmelding skjer ved opptak som aspirant, eller ved direkte opptak i korpset. Ikke utøvende medlemmer kan også opptas.

d) Som aspiranter i korpset opptas fortrinnsvis elever i 4.og 5 klasse. Aspiranter regnes som fullverdige medlemmer.

e) Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

f) Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.

g) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldings-kjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi beskjed til korpsets styre. Disse opplysningene gis videre for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det er ikke adgang til reservasjon mot registrering.

h) Utmeldinger skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt.

i) Bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter skal være godkjent av styret. En forutsetning for godkjenning er at forpliktelser overfor Båsmo & Ytteren skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementkollisjoner.

j) Medlemmer og foresatte plikter å følge musikkorpsets, regionens og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.


§ 4 PLIKTER FOR MEDLEMMENE OG DERES FORESATTE

a) Aspiranter og musikanter skal møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

b) Medlemmene skal rette seg etter ledelsen og instruktørene i forbindelse med korpsets øvelser og andre aktiviteter. Alle skal gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede for fellesskapet.

c) Medlemmene skal holde korpsets instrumenter og annet utstyr i god stand. Medlemmer eller medlemmers foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

d) Kontingenten skal betales til fastsatt tid.

e) Ved utmelding skal skyldig kontingent betales, og korpsets eiendeler skal umiddelbart leveres tilbake i samme stand som da de ble utlevert. Manglende innlevering vil føre til erstatningsplikt. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

f) Foresatte og medlemmer over 12 år har til oppgave å drive korpset gjennom å møte på årsmøtet og ellers bidra til korpsets drift gjennom å stille på dugnader og annet arbeid. Manglende deltakelse på dugnader etc. kan føre til erstatningsplikt.

g) Styret iverksetter eventuelle disiplinærtiltak overfor medlemmer og deres foresatte som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.


§ 5 KONTINGENT

a) Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

b) Kontingenten betales hvert halvår med frist 1. mars og 1. oktober.


§ 6 ARBEIDET I KORPSET

a) Korpsets øvelser følger i hovedtrekkene skoleåret.

b) Aktivitetsplan skal foreligge ved sesongstart.

c) Korpset kan ved behov deles i flere grupper.

d) Korpset skal ha en korpsleder i tillegg til dirigent og instruktører


§ 7 ÅRSMØTET

a) Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.

b) Ordinært årsmøte avholdes hver høst innen 15. oktober.

c) Korpsets regnskap avsluttes hvert år 31. august.

d) Styret skal varsle om årsmøte senest 4 uker før møtet finner sted.  Frist for innsending av saker er en uke etter varsel om årsmøte er sendt ut. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

e) Innkalling med saksliste skal skje med minst 2 ukers varsel.

f) Til årsmøtet innkalles:

   1. Alle medlemmer i korpset.

2. Foresatte til umyndige medlemmer.


g) Stemmerett:

1. Følgende medlemmer har stemmerett:

a. Medlemmer som er fylt 12 år.

b. Foresatte til medlemmer under 12 år.

c. Foresatte til umyndige medlemmer over 12 år hvis medlemmet selv ikke benytter seg av stemmeretten og gir fullmakt til den foresatte.

2. Hver enkeltperson kan ikke ha mer enn én stemme på årsmøtet.

3. Det sittende styre har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.


h) Følgende har tale- og forslagsrett:

1. Medlemmer uansett alder

2. Alle foresatte.

3. Representanter fra NMF.

4. Enhver annen som årsmøtet gir talerett.


i) Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

j) Sakslista skal inneholde følgende punkter:

1. Konstituering

a. Åpning, navneopprop

b. Godkjenning av innkalling

c. Godkjenning av dagsorden

d. Valg av møteledelse

e. Valg av referent

f. Valg av protokollunderskrivere

2. Godkjenning av årsmelding

3. Godkjenning av revidert regnskap

4. Budsjett for kommende år

5. Kontingent

6. Saker som legges fram av styret

7. Innkomne saker.

8. Valg av leder, styre med varamedlemmer, revisor og valgkomité.

a. Leder velges særskilt for ett år.

b. Minimum 4 styremedlemmer som velges for to år, valgperiodene skal overlappe hverandre.

c. To varamedlemmer velges for ett år.

d. Revisor velges for ett år.

e. Minimum to medlemmer til valgkomité velges for ett år

f. Tre medlemmer til 17. maikomité på Båsmoen og minimum to medlemmer til 17.maikomité på Ytteren.


De som velges til styret må være minimum 12 år når de tiltrer og ha sagt seg villige til å motta verv. Minimum ett styremedlem må være fylt 18 år. Styremedlemmer skal meldes inn i NMF senest to uker etter at de er valgt.

Valg skal skje skriftlig dersom noen krever det.


k) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av med¬lem-mene / medlemmenes foresatte krever det.


§ 8 STYRET

a) Korpset ledes av et styre med en leder og minimum fire styremedlemmer.

b) Medlemmer som er fylt 12 år og umyndige medlemmers foresatte er valgbare til styret.

c) Nytt styre trer i funksjon umiddelbart etter avholdt årsmøte og sitter til neste avholdte årsmøte.

d) Styret avholder umiddelbart etter årsmøtet konstituerende møte.

e) Utøverne velger en tillitsvalgt med vararepresentant. Den tillitsvalgte kalles inn til styre-møtene med fulle rettigheter.

f) Varamedlemmer til styret og vara for tillitsvalgt kalles også inn til styremøter.

g) Dirigent og korpsleder innkalles til møtene med tale- og forslagsrett.

h) Styret møtes når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

i) Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer er til stede

j) Styret kan løse en styrerepresentant fra verv hvis de selv, dennes sønn eller datter slutter i korpset.

k) Styrevedtak skal protokollføres og sendes styremedlemmer, varamedlemmer, tillitsvalgt, dirigent og korpsleder.


§ 9 STYRETS OPPGAVER

a) Styret skal lede korpset i tråd med gjeldende vedtekter og etter vedtak års¬møtet har fattet.

b) Leder og ett styremedlem tegner korpset.

c) Styret kan vedta og revidere de regler og instrukser det er behov for å presisere og organisere den praktiske gjennomføringen av arbeidet slik det finner formålstjenlig.

d) Styret skal sørge for den alminnelige driften av korpset, herunder bl.a. skaffe til veie penger, utarbeide nødvendige planer, holde oversikt over korpsets eiendeler, sørge for informasjon til medlemmer og foresatte.

e) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

f) Styret har ansvar for opptak av og informasjon til nye medlemmer

g) Styret har ansvar for engasjement, ansettelser, oppsigelser av dirigent og instruktører, og for å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest for dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

h) Styret skal skaffe korpsleder til korpset og sørge for instruks til denne.

i) Styret skal sørge for innkalling til årsmøtet og utarbeide nødvendige sakspapirer. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

j) Styret skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til fastsatt frist. Det er ikke anledning til reservasjon mot registrering

k) Styret skal betale kontingent til NMF etter gjeldende frister. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

l) Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.


§ 10 TVISTER OG UENIGHETER

a) Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse skal forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans. 

b) Uenighet og tvister med andre korps om medlemmers tilhørighet og/eller prioritering avgjøres av regionstyret.


§ 11 OPPLØSNING AV KORPSET OG UTMELDING AV NMF

a) Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre følgende årsmøter. Årsmøtene må ha minst tre måneders mellomrom, og forslag om oppløsning eller andre former for avvikling krever 2/3 flertall på begge møtene.

b) Ved oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto, og korpsets instrumenter og eiendeler skal samles inn og lagres på betryggende sted. Dersom ikke annet vedtak gjøres, skal NMF skal føre tilsyn med eiendelene og disponere kontoen i perioden fram til et nytt musikkorps opprettes. Om korpset avvikles for sammenslåing med annet korps eller andre former for videreføring, overføres midler og eiendeler til den andre/nye organisasjonen.

c) Det siste årsmøtet kan bestemme at midler og eiendom tilfaller NMF dersom korpset ikke er reorganisert innen 5 år.

d) Vedtak om utmelding av Norges musikkorpsforbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Ved utmelding må det sendes skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.


§ 12 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.


§ 13 OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDEN

a) Vedtektene trer i kraft fra og med 19. april 2006

b) Medlemskap i Båsmo skolekorps eller i Ytteren skolekorps overføres fra dette tidspunkt til Båsmo & Ytteren skolekorps.

c) Korpsenes eiendeler og forpliktelser overføres fra samme dato til Båsmo & Ytteren skolekorps.Vedtatt på stiftelsesmøte 19. april 2006,

Revidert på årsmøte 1. oktober 2007.

Revidert på årsmøte 3. oktober 2011.